نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل افشان 6×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 2.5×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 2.5×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

2.5×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1.5×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1.5×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1.5×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 6×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 2.5×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 2.5×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

2.5×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1.5×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1.5×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1.5×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 6×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 2.5×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 2.5×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

2.5×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1.5×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1.5×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1.5×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 6×2

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×2

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×2

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×2

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×2

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×2

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 6×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 4×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

نوع سیم

افشان

سایز

4×1

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 4×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 4×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

نوع سیم

افشان

سایز

4×1

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 2.5×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 2.5×1

نوع سیم

افشان

سایز

2.5×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 1.5×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 1.5×1

نوع سیم

افشان

سایز

1.5×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 1×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 1×1

نوع سیم

افشان

سایز

1×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 0.75×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 0.75×1

نوع سیم

افشان

سایز

0.75×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 0.50×1

جنس

آمیزه PVC نوع C

رنگ بندی

طبق درخواست مشتریان

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084)

کابل افشان 2.5×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 1.5×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 1×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 0.75×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 0.50×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل برق سیمیا، از محبوب ‌ترین و نیز با کیفیت ‌ترین کابل ‌ها در ایران است که توسط کارخانه سیمیا، کارخانه ‌ای با تجربه در امر تولید سیم و کابل، تولید می گردد. شرکت سيميا، از سال (1360) در زمينه ی توليد سيم و نیز کابل فشار ضعيف، فعاليت ادشته است. این شرکت طيف وسيعی از کابل هایی متنوع در بازار های ساختمانی و مخابراتی، شبکه و نفت،گاز و پتروشیمی، خودرويی و نیز تابلو سازی را با کيفيتی برتر و همینطور مطابق با نیاز مشتريان و طبق استاندارد های ملی و بين المللی تولید کرده و سبب شده شرکت سیمیا ، به عنوان برندی برتر، در ذهن مشتريان جای بندد.

سیمیا با به کارگیری بهترین ماشین الات صنعتی اروپایی و نیز وارداتی، کامل ترین تنوع سیم و همینطور کابل مسی و الومینیومی فشار ضعیف را، داراست.

کوشا الکتریک

جهت پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید، ثبت سفارش با شماره زیر در تماس باشید:

ارتباط با کوشا الکتریک

از جملگی ویژگی های کابل برق سیمیا می توان به موارد زیر اشاره داشت:

کیفیت بالای کابل برق سیمیا
کابل برق سیمیا، از دوام و نیز کیفیتی بالا برخوردار بوده، به شکلی که می ‌توانید از این محصولات، تا مدت ‌ها بهره ‌مند گردید.

تنوع فروش کابل برق سیمیا
کابل ‌های برق سیمیا با توجه به شرایط و نیز محیط کاری، تنوع زیادی را دارا هستند، بنابراین هر کدام از انان برای کاکردی خاص تهیه گشته است.

شماری از کابل های برق تولیدی شرکت سیمیا به قرار زیر هستند:
• کابل های ساختمانی
• کابل قدرت( 1.6 kv)
• کابل کنترل و نیز کابل ابزار دقیق
• کابل مقاوم در برابر اتش
• کابل مخابراتی، شبکه و نیز سیم های رانژه
• کابل مخصوص دوربین های مدار بسته و نیز کابل کواکسیال
• کابل (AWG)
• کابل های خودرویی
• انواع هادی های هوایی و کابل الومینیومی

کابل مخابراتی

خرید کابل برق سیمیا 

یکی از اساسی ترین نکات در خریدن کابل برق، توجه نمودن به ویژگی ها و مشخصه های محصول و نوع کاربری که برای ان در نظر می گیریم است. در صورت رعایت نکردن این مسئله، امکان دارد با خریدی اشتباه و غیر اصولی، ضمن هدر رفت مبلغ هزینه کرده، به مقصود و کارکرد مورد نظرتان نیز دست نیابید.

اگر قصد دارید کابل برق خریداری شده شما از کیفیت و عملکردی مناسب برخوردار باشد، باید در انتخاب برند کابل برق مورد نظر، دقت فراوانی داشته باشید که در این بین، کابل برق سیمیا، ضمن صرفه ی اقتصادی از کیفیتی بالا و قابل قبول برخوردار است که می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز خریداران گرامی باشد.

شما خریداران گرامی، با توجه به نکاتی که بیان شدند، می توانید با مراجعه به سایت کوشا الکتریک و یا همینطور تماس با بخش فروش و کارشناسان ما، بررسی های لازم را انجام داده و اطلاعات مورد نیازتان برای خرید کابل برق سیمیا را بدست بیاورید.
با ما خریدی اسان، سریع و مطمئن داشته باشید و تجربه خرید خود را، با دیگران نیز به اشتراک بگذارید.

قیمت کابل برق سیمیا 

 
مواد اولیه ی محصولات این شرکت، از بیش ترین کیفیت برخوردار بوده و جملگی دستگاه ها و نیز لوازم تولیدی، با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا، بهینه سازی شده اند که این امر توانسته زمینه رقابت این شرکت با شرکت های خارجی را فراهم کند.
تمام این موارد دست به دست هم داده اند، تا کابل برق سیمیا، ضمن برخورداری از قیمتی مناسب، کیفیت بالایی نیز داشته باشد.

یکی از دلایل مقرون به صرفه بودن قیمت کابل برق سیمیا، همانطوری که گفته شد،استفاده این شرکت از دستگاه های مختلف و به روز می باشد که کیفیت این محصولات را چند برابر کرده و هم زمان متخصصان این شرکت، با استفاده از انان، اقدام به تست و نیز عرضه و تولید می کنند.

الزامات و استاندارد های مرتبط با حفظ محیط زیست و نیز استاندار های جهانی، در تولید کابل برق سیمیا رعایت شده و بر اساس انان کالا تولید می شود که می تواند از جمله مواردی باشد که در تعیین قیمت کابل های برق اثر گذار است.

سیم و کابل سیمیا

کابل ابزار دقیق سیمیا

مشخصات فنی کابل ابزار دقیق سیمیا :
کابل ‌های ابزار دقیق بدون به صورت چند زوجی و چند رشته ‌ای ، با عایق (PE ،PVC و یا XLPE) و همینطور روکش (PVC , PE , LSZH) و یا غیره، به صورت زره دار یا بدون زره، با شیلد و یا هنمینطور بدون شیلد، می باشند.
ساختار کابل
جنس و نیز کلاس هادی: مس انیل شده کلاس یک (مفتولی) بوده و همینطور کلاس دو (نیمه افشان) است و در اخر کلاس پنج (افشان) خواهد بود که منطبق با استاندارد (ISIRI 3084 یا BS 6360) است.

نوار روی هادی: نوار میکا
جنس عایق: امیزه (PVC) ،امیزه (PE) و یااآمیزه (XLPE)
شناسایی عایق: به صورت رشته‌ های شماره‌دار و یا رنگ بندی شده
تابیدن رشته ها به هم: رشته ‌ها به صورت زوج و سه تایی و یا نیز چهـار تایی به هم تابیده می ‌شوند

شیلد زوج ‌ها: می ‌توان لایه نوار پلی استری بر روی زوج ‌ها پیچانده و پس از قرار دادن رشته سیم تخلیه قلع اندود بر ان، همه مجموعه را در پوششی از فویل الومینیوم قرار داد.

شیلد مجموعه: لایه نوار پلی استری همراه با سیم تخلیه قلع اندود و همینطور فویل الومینیوم، برای کابل ‌هایی که دارای شیلد نهایی بوده، روی کل مجموعه قرار خواهد گرفت.
روکش میانی: برای کابل ‌های دارای زره، روکش میانی اکسترود شده، از جنس روکش نهایی
جنس روکش: امیزه (PVC) و یا امیزه (LSZH)
و …

کابل کواکسیال سیمیا
کاربرد کابل برق سیمیا

این نوع کابل ‌ها، به جهت منتقل کردن اطلاعات مناسب هستند و می ‌توانند در اتاق ‌های کنترل، دستگاه ‌های صنعتی و نیز پست ‌های برق استفاده شوند. حفاظ الکـترواستاتیکی، می ‌تواند مدار ها را در برابر تداخل الکتریکی حافظت کند.
اسـتفاده از ساختار کابل ‌های زوجی، سبب کاهش هم شنوایی می ‌شود. این کابل ‌ها برای ارتباط مسـتقیم بـا منابعی مثل برق شهر، که امپدانسی پایین دارند، مناسب نخواهند بود.

کابل افشان سیمیا

کابل های افشان سیمیا نیز به چند دسته ی مختلف تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از برخی از انان خواهیم پرداخت:

• کابل های افشان سبک سیمیا
این نوع کابل ‌ها، به منظور استفاده در تجهیزات و وسایل الکتریکی، در لوازم خانه مثل رادیو و ضبط ،چراغ رومیزی و نیز اباژور، ماشین الات برقی کوچک و … مناسب اند.

این كابل ‌ها، برای استفاده در وسایل گرمایشی و یا پخت و پز، مصارف صنعتی و یا همینطور استفاده در ایماشین الات کشاورزی، مناسب نمی‌ باشند.
• کابل های افشان معمولی سیمیا
این نوع کابل ‌ها به عنوان کابل ‌های رابط برای استفاده در وسایل الکتریکی و لوازم خانگی و نیز ماشین الات مناسب خواهند بود.
کابل نمی بایست در معرض گرما قرار بگیرد و همینطور تماس مستقیم کابل، با قسمت ‌های داغ وسایل گرمایشی و نیز پخت و پز مجاز نیست.

• کابل های کنترل افشان
این نوع کابل‌ ها، به منظور استفاده در تابلو های فرمان مناسب می ‌باشند. کاربرد این کابل، در فضاهای ازاد و نیز سیستم‌ های نقاله و همینطور جاهایی که میدان مغناطیسی در انان قرار دارد، توصیه نمی ‌شود.

• کابل های کنترل افشان شیلد دار
این نوع کابل‌ ها، به منظور استفاده در تابلو های فرمان و نیز در مکان ‌هایی که میدان مغناطیسی در انان وجود دارد، مناسب می ‌باشند. کاربرد این نوع کابل ‌ها در فضای ازاد و نیز سیسـتم ‌های نقاله توصیه نمی ‌شود.
و …

سیم مفتولی سیمیا

سیم های مفتولی، تنها از یک رشته تماما مس و یا الومینیویم تشکیل شده اند و مثل سیم افشان، چند رشته ای نیستند .به سیم مفتول، سیم خشک نیز گفته شده و این نوع سیم، غیر قابل انعطاف بوده و برای نصب ثابت استفاده می گردد.
سیم مفتولی سیمیا، به منظور نصب ثابت، در داکت های زیر زمینی و ماشین الات، تابلو فرمان و نیز تجهیزات کنترلی استفاده می گردد. قرارگرفتن سیم مفتولی در داخل لوله و نیز زیر گچ، مشکلی ندارد.

در توضیح ساختار این سیم می توان گفت که قسمت رسانا و یا هادی ان از مس انیل شده، تشکیل گردیده است. جنس عایق امیزه (PVC) نوع (C) است. رنگ بندی عایق ها هم بر طبق درخواست مشتری انجام می پذیرد.

کابل مفتولی نیز از جمله کابل ‌هایی بوده که به شکل به هم تابیده شده، تهیه شده ‌اند و از مقاومت بسیار بالایی برخوردار اند. در لوله ‌ها و زیرگچ استفاده می ‌شوند. از این کابل ‌ها عموما در داخل سیم کشی، استفاده می ‌شود و استفاده از انان در زیر بتن و همینطور زیر زمین، مجاز نمی‌ باشد.کابل ‌های مفتولی با ولتاژ های نامی شناخته می ‌شوند که به شکل (300 و 750) دسته بندی می ‌شود.